Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 04–05–2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
Ισολογισμός - απογραφή έναρξης νέου καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4–05–2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Σχετικά με εκτροπή του Αχελώου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
2. Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των ιβαριών του δυτικού τμήματος Λ/Θ Μεσολογγίου –Αιτωλικού (Παλαιοπόταμος-Θολή) (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα τοποθέτησης προστατευτικής μπάρας έμπροσθεν της οικίας Παντ. Τόλια(εισηγητής κ. Χονδρός Νικ.- Αντιδήμαρχος).
4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης ολιγόλεπτης στάσης έμπροσθεν Hotel ΑΓΑΠΗ (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα χορήγησης αδείας εισόδου – εξόδου σε πεζόδρομο (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
7. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μεσολογγίου για εναπόθεση μπαζών από καθαρισμό αυλακιών αποστράγγισης στο χώρο πρώην κτήματος Πετούνη (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
8. Ορισμός υπολόγων για διαχείριση καταβολής προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
9. Αποδοχή χρηματικών υπολοίπων πρώην Δήμου Οινιαδών από το Τ.Π.& Δ. (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 344.683,28 € από ΥΠΕΣΑΗΔ (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
11.Αποδοχή και κατανομή ποσού 5.902,91 € για λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

12. Αποδοχή και κατανομή ποσού από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
13. Αποδοχή και κατανομή ποσού από EUROBANK για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
14. Αποδοχή και κατανομή ποσού από Τράπεζα Κύπρου για Εορτές Εξόδου 2011 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
15. Μεταβολές βεβαιωτικών καταλόγων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
16. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
17. Ορισμός μελών για τη σύσταση επιτροπής του Ν.2734/1999 (εισηγητής κ Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
18. Ορισμός μελών για τη σύσταση επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής σταυλισμού και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
19. Ορισμός μελών στην επιτροπή διαχείρησης του Τοπικού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής σταυλισμού και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
20. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Ιδρύματος  Π.Α.Λ.Ι.Σ. (Πολιτιστικής Ανάδειξης Λαμπρών Ιστορικών Συλλογών) (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
21. Προσαρμογή Τεχνικού προγράμματος έτους 2011 σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 27984/1321/18.4.2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
22. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Π.Δ.Ε. για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού σχολείου  (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
23. Σχετικά με αίτηση της Αφροδ. Μακρή για μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
24. Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. επί της οδού Αγ. Αθανασίου στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: