Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Ναυπακτίας

Στον ορισμό έξι αντιδημάρχων, προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Γιάννης Μπουλές. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, Γιώργο Γούλα, Χρήστο Σαλαμούρα, Μαρία Ζιαμπάρα, Νίκο Χαλαζία και Νίκο Καραλή.
Οι αρμοδιότητες
1. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων
1.της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
2. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης κα Πληροφορικής 4. του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Τ.Υ
2. Γούλας Γεώργιος ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων
1. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος και Προμηθειών) 2. Συγκοινωνιακών και Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

3. Σαλαμούρας Χρήστος ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1.του τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της Δημόσιας Υγείας)
2. της καθαριότητας και ανακύκλωσης
3.της ανάπτυξης και συντήρησης Πρασίνου
4. της πολιτικής προστασίας
5. της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου
6. της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας
7. των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
4. Ζιαμπάρα Μαρία ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων
1. Κοινωνικής Πολιτικής, Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας ε του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ.3Β του Ν. 3852/2010)
2. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 75 παρ. Ι, τομέας στ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3463/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ.4 του Ν. 3852/2010)
3. Νεολαίας και Εθελοντισμού
4. Προβολής και Τουρισμού
5. Χαλαζιάς Νίκος ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες
1. την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας
2. την εποπτεία και ευθύνη των Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
3. την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη (επί του συνόλου των αγροτικών – κτηνοτροφικών και αλιευτικών θεμάτων, άρθρο 94, παρ. 5 του Ν. 3852/2010)
4. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Χάλκειας:
6. Καραλής Νίκος ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αποδοτίας.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυρόπουλος Κων/νος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα Μαρία.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χαλαζιά Νίκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γούλας Γεώργιος, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραλή Νίκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα Μαρία.
http://www.nafpaktia.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: