Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Κόλαφος για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου η απόρριψη της προσφυγής του για το "Χατζηκώστα"

Σε κόλαφο κατά της δημοτικής αρχής μετατράπηκε η προσφυγή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 8740/1276/3-2-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου για σύσταση του νομικού προσώπου «Συνεδριακό Κέντρο Γεώργιος και Αναστάσιος Χατζηκώστας».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν.3463/06
Απόφαση 15/2010
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  :   Αναστάσιος Σπυρόπουλος
ΘΕΜΑ: Ελεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. πρωτ. 8740/1276/3-2-2010 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την από 3-3-2010 προσφυγή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.»  
Με βάση τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής και τις διατάξεις του νόμου εκθέτω τα ακόλουθα: 

1.- ….
2.- Σύμφωνα με το άρθρο 149 ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), “1. Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, της δημαρχιακής επιτροπής και των οργάνων διοίκησης των ιδρυμάτων, των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των συνδέσμων, οι οποίες αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, στ) την σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των προγραμματικών, ζ) την σύναψη συμβάσεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 222 και 223, η) την σύναψη δανείων και θ) την διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την περιέλευσή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η απόφαση είναι παράνομη την ακυρώνει. 2. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί, επίσης, αυτεπάγγελτα, να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων, των τοπικών διαμερισμάτων, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των Συνδέσμων, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί”.
Επίσης, κατά το άρθρο 150 ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), “1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων, των τοπικών διαμερισμάτων, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των Συνδέσμων, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. β. Η προσφυγή μπορεί να στρέφεται και κατά παραλείψεως οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των ανωτέρω οργάνων. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου μετά την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος προς έκδοση της οικείας πράξεως. Σε διαφορετική περίπτωση μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου. 2. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί”, ενώ κατά το άρθρο 151 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.): “Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής”.
Περαιτέρω, το άρθρο 239 ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ορίζει ότι, Σύσταση δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου: 1. Τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνιστώνται με απόφαση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευματικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά. 2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διαπιστώνει τη νομιμότητα της σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και εκδίδει την πράξη σύστασης του νομικού προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του νομικού προσώπου ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι. 4…”.
3.-  Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφασίστηκε, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 69100/18-1-2009 εγγράφου του Τμήματος Νομικών Προσώπων Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων κλπ του Υπ. Εσωτερικών, η ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 11611/19-06-2007 αποφάσεως του ιδίου, περί συστάσεως νομικού προσώπου, με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ", η οποία εξεδόθη βάσει της με αριθ. 202/2007 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, μετά από την από 19-8-2009 αίτηση ανακλήσεως των Ιωάννη Κανή κλπ. Ήδη, δε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 91/3-3-2010 προσφυγής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ζητείται η ακύρωση της ανακλητικής αυτής αποφάσεως, για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η  ανακαλούμενη με αριθμό πρωτ. 11611/19-06-2007 απόφαση.
4. – Υπό το ως άνω περιεχόμενο η προσφυγή του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου εισάγεται αναρμοδίως ενώπιον της παρούσας επιτροπής και θα πρέπει να απορριφθεί για τον λόγο αυτόν.
Ειδικότερα, η παρούσα προσφυγή, αφ’ ενός, δεν δύναται να ενταχθεί σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 149 και 150 του ν. 3463/2006, οι οποίες εισάγονται προς επίλυση σε αυτήν κατ’ άρθρο 151 του ιδίου νόμου, αφ’ ετέρου δε, η ανάκληση της εγκριτικής (κατ’ άρθρο 239 ν. 3463/2006) αποφάσεως του Γ.Γ. Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος, παρά τα αναφερόμενα στο προοίμιο της προσβαλλομένης αυτής αποφάσεως, δεν έχει λάβει χώρα επί τη βάσει του αυτεπαγγέλτου ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 149 § 2 ν. 3463/2006, ο οποίος αφορά στην ακύρωση αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Κοινοτήτων, των τοπικών διαμερισμάτων, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των Συνδέσμων, και όχι στην ακύρωση αποφάσεων του ιδίου του Γ.Γ. Περιφερείας, ως εν προκειμένω.
Ακόμα και υπό την εκδοχή ότι η ανάκληση της εγκριτικής αποφάσεως του Γ.Γ. Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος, άγει κατ’ ουσίαν στην ακύρωση της με αριθ. 202/2007 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί συστάσεως του ανωτέρω ν.π.δ.δ., η εν λόγω ακύρωση συντελείται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των γενικών αρχών περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων και του άρθρου 21 ν. 2690/1999, και όχι επί τη βάσει του άρθρου 149 § 2 ν. 3463/2006, το οποίο τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός από της δημοσιεύσεως της πράξεως που υποβάλλεται σε έλεγχο νομιμότητος, η οποία προθεσμία έχει αποκλειστικό – ανατρεπτικό χαρακτήρα, κατ’ άρθρο 10 § 5 ν. 2690/1999, και βάσει της σχετικής απόψεως της θεωρίας και της νομολογίας αναφορικώς με τον χαρακτήρα της προθεσμίας για τον έλεγχο της νομιμότητας των υποκειμένων σε διοικητική εποπτεία πράξεων (βλ. ΣτΕ 3597/1996, Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, σελ. 157, υποσημ. 25). Στην συγκεκριμένη, δε, περίπτωση, έχει παρέλθει τριετία από της δημοσιεύσεως της υπ’ αριθμ. 202/2007 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, και επομένως, ο Γ.Γ. Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος είναι πλέον χρονικώς αναρμόδιος προς ακύρωση της ως άνω αποφάσεως βάσει του άρθρου 149 § 2 ν. 3463/2006.
Στο γεγονός, άλλωστε, της, κατ’ ουσίαν, ακυρώσεως της επίμαχης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι κατά το προαναφερθέν άρθρο, αλλά κατ’ εφαρμογή των περί ανακλήσεως ισχυόντων, κατατείνει και το υπ’ αριθμ. 69100/18-1-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά στην δυνατότητα ανακλήσεως εκ μέρος του Γ.Γ. Περιφερείας της με αριθμό πρωτ. 11611/19-06-2007 αποφάσεως του ιδίου, με αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί ανακλήσεως παρανόμων ή πλημμελών διοικητικών πράξεων.
5. – Περαιτέρω, ο προσφεύγων Δήμος, επικαλούμενος την ΑΠ 1542/1998 απόφαση, καθώς και την υπ’ αριθμ. 331/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. υποστηρίζει ότι με την από 30-5-1846 διαθήκη των αφών Γεωργίου και Αναστασίου Χατζή-Κώστα αφέθηκε περιουσία διατιθέμενη προς εκπλήρωση ειδικού κοινωφελούς σκοπού, η εκτέλεση του οποίου ανετέθη σε υφιστάμενο ν.π., ήτοι στον εν λόγω Δήμο, η, δε, περιουσία αυτή αποτελεί υποτελές ίδρυμα του Δήμου Μεσολογγίου, ο οποίος οφείλει να την διαχειρίζεται χωριστά από την δική του περιουσία και για τον λόγο αυτόν και νομίμως συνέστησε το ως άνω ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ". Επίσης, υποστηρίζει ότι με την υπ’ αριθμ. 1751/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έχει κριθεί, όχι μόνον το ζήτημα της τροποποιήσεως της βουλήσεως των διαθετών, αλλά και το είδος του κληροδοτήματος, σε ποιόν ανήκει, τι σκοπό εκπληρώνει και πώς διοικείται και λειτουργεί, με αποτέλεσμα να έχει αναγνωριστεί – δυνάμει της αποφάσεως αυτής –  η απόλυτη κυριότητα του Δήμου επί του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νοσοκομείου “Χατζη-Κώστα”, του οποίου συστατική πράξη είναι η προαναφερθείσα διαθήκη, και το οποίο ουδέποτε απώλεσε τον δημοτικό χαρακτήρα και προορισμό του καθιστάμενο δημόσια περιουσία.
Υπό το ανωτέρω περιεχόμενο, το οποίο άπτεται ζητημάτων ουσιαστικής κρίσεως, η προσφυγή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, επίσης, εισάγεται αναρμοδίως στην παρούσα Επιτροπή, η οποία δύναται να ασκήσει, κατ’ αποκλειστικότητα, μόνον έλεγχο νομιμότητας και όχι ουσίας. Και αυτό διότι το ζήτημα της ερμηνείας διατάξεως διαθήκης, στο οποίο, τελικώς, κατατείνει η εν λόγω προσφυγή, συνιστά ουσιαστική κρίση αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων. 
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι : 
Α) Την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 91/3-3-2010 προσφυγής του ΔήμουΙ.Π. Μεσολογγίου  κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 8740/1276/3-2-2010 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
    Β) Την επικύρωση της ως άνω αποφάσεως. 
   Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή μετά από διεξοδική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις,
Ομόφωνα αποφασίζει
Α) Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91/3-3-2010 προσφυγή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου  κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 8740/1276/3-2-2010 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και
Β) Επικυρώνει την αρ. πρωτ. την αρ. πρωτ. 8740/1276/3-2-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: